Fundator

Piotr Antoni Jegliński

Urodzony 26 X 1951 r. w Warszawie. Absolwent XIV LO w Warszawie (1970), w latach 1970–1974 studiował historię na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim.

Podczas studiów prowadził kolportaż wydawnictw emigracyjnych. W 1972 r. powielił metodą fotograficzną książkę Katyń, massacre dans la forêt (1971) Janusza Zawodnego. Współorganizował w 1973 r. protest studentów KUL przeciwko powołaniu na uniwersytecie Socjalistycznego Związku Studentów Polskich.

W 1974 r. wyjechał do Paryża jako stypendysta Instytutu Katolickiego. Od drugiej połowy lat 70. współpracował z Rozgłośnią Polską Radia Wolna Europa. Wywiózł ze sobą z kraju mikrofilmy publikacji, dotyczących represji politycznych w PRL – były one wykorzystywane w audycjach RWE.

Współinicjował tworzenie Nieocenzurowanej Oficyny Wydawniczej.

W 1976 r. zakupił ze środków własnych i przerzucił do Polski pierwszy, uruchomiony przez środowisko opozycyjne, powielacz spirytusowy. Do 1989 r. wielokrotnie przesyłał do kraju sprzęt drukarski i materiały poligraficzne (m.in. dla wydawnictwa „Spotkania” w Lublinie). Współtworzył siatkę kurierską, dzięki której docierały tu różnymi drogami książki i czasopisma polskich emigracyjnych oficyn wydawniczych. Organizował pomoc finansową dla działaczy opozycji i przekazywał ją do kraju.

W 1978 r. założył w Paryżu Wydawnictwo Editions Spotkania (publikacja książek i niezależnego pisma „Spotkania”). W latach 1984–1988 był wydawcą pisma „Libertas, Kwartalnik społeczno-polityczny”. Był inicjatorem druku edycji miniaturowych wydań książek i pisma „Spotkania”, które przerzucał do kraju. Taka akcja miała miejsce m.in. 15 lipca 1984 r. z pokładu jachtu znajdującego się na polskich wodach terytorialnych. Specjalne pakiety z miniaturowym wydaniami książek i czasopism morze wyrzuciło na brzeg.

W grudniu 1981 r. był współorganizatorem powołania Komitetu Koordynacyjnego NSZZ ”S” w Paryżu. Po wprowadzeniu stanu wojennego wysłał z Bornholmu 5 marca 1982 r. balony z ulotkami nad terytorium Polski.

W latach 1980-81 Honorowy Członek NSZZ „Solidarność” Regionu Środkowowschodniego. 

Organizował w Paryżu manifestacje na rzecz poparcia dla „S” i akcje protestacyjne przeciwko wprowadzeniu stanu wojennego i represjom politycznym. W latach 1987–1989 prowadził Księgarnię Polską w Paryżu.

Przez cały okres dwudziestu lat 1970–1990 był rozpracowywany w ramach spraw operacyjnych prowadzonych przez Dep. III MSW oraz Wydz. IV SB KW MO w Lublinie (SOR krypt. Redaktorzy i SOS krypt. Kanał II, a także Dep. I MSW (m.in. rozpracowanie operacyjne krypt. Ombus). W związku ze zorganizowaniem w 1977 r. kanału kurierskiego przez teren NRD był rozpracowywany również przez Ministerstwo Bezpieczeństwa Państwowego NRD.

Z powodu działalności opozycyjnej MSW zorganizowało akcję o kryptonimie „Reszka”, która miała na celu pozbawienie go życia (wydarzenia te zostały przedstawione w spektaklu telewizyjnym pt. „Operacja Reszka”). Ponadto IPN prowadził postępowanie w sprawie próby zabójstwa przez otrucie.

15 maja 1979 r. za działalność na rzecz opozycji i z powodu zdekonspirowania go jako współpracownika wywiadu PRL Prokuratura Wojskowa Warszawskiego Okręgu Wojskowego postawiła mu zarzut szpiegostwa. Postanowienie o jego poszukiwaniu listem gończym uchylono dopiero w roku 1999.

Po powrocie do kraju w 1990 r. zajmował się przez kilka lat działalnością wydawniczą.

Piotr Antoni Jegliński jest kawalerem Złotego Krzyża Zasługi, nadanego mu przez prezydenta RP na uchodźstwie, Krzyża Oficerskiego Orderu Odrodzenia Polski oraz Krzyża Solidarności Walczącej. Został też wyróżniony odznaką Zasłużony Działacz Kultury.

Rząd Republiki Francuskiej przyznał mu Order Sztuki i Literatury w randze Oficera, a Rząd Fiński odznaczył go Orderem Białej Róży Fińskiej.