Cele i misja

Przedmiotem działalności FundacjI Editions Spotkania jest krzewienie postaw obywatelskich i patriotycznych, promocja Polskiej kultury za granicą, jak również udział w dyskusji o przyszłości społeczno-gospodarczo-politycznej Polski.


Wielowymiarowe spojrzenie na najważniejsze dla Państwa dziedziny jest niezbędne nie tylko z okazji ponad setnej rocznicy odzyskania przez Polskę Niepodległości. Polsce potrzebna jest nowa, nie obarczona ciężarem emocjonalnym i podziałami wizja swojej historii oraz roli w Zjednoczonej Europie. Fundacja Editions Spotkania chce aktywnie współtworzyć tą nową doktrynę Państwa, stając się agorą umożliwiającą wprowadzanie nowych i niezbędnych dla niego koncepcji rozwoju. Chcemy włączyć w tę debatę przedstawicieli świata polityki i gospodarki, ekspertów z dziedziny nauki i kultury oraz elity polskie na Zachodzie, które przez lata stanowiły intelektualne wsparcie dla niepodległościowych dążeń Polaków.


Do celów FundacjI Editions Spotkania możemy zaliczyć:

 1. Promowanie i rozwój kultury i sztuki.
 2. Rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej.
 3. Upowszechnianie polskiej kultury i kreowanie obrazu Polski, jako kraju otwartego na inne kultury.
 4. Wspieranie wszystkich dziedzin sztuki i wszelkiej działalności kulturalnej.
 5. Inicjowanie przedsięwzięć służących rozwojowi kultury.
 6. Wspieranie edukacji artystycznej i kulturalnej.
 7. Rozwijanie międzynarodowej współpracy kulturalnej, promowanie idei wielokulturowości i integracji europejskiej.


Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

 1. Inicjowanie i wspieranie wydawania książek, nagrań dźwiękowych oraz fotografii.
 2. Organizowanie akcji szkoleniowych, informacyjnych oraz społecznych kampanii promujących rozwój kultury i sztuki.
 3. Organizowanie zajęć warsztatowych w zakresie kultury i sztuki dla dzieci, młodzieży i dorosłych.
 4. Organizowanie i prowadzenie spotkań tematycznych, klubów dyskusyjnych, warsztatów, sympozjów i konferencji oraz ich finansowanie.
 5. Organizowanie wszelkich imprez artystycznych i sportowych oraz ich finansowanie.
 6. Sponsorowanie i promowanie uzdolnionych dzieci i młodzieży w zakresie kultury, sztuki i nauki.
 7. Promowanie młodych twórców w kraju i za granicą.
 8. Fundowanie nagród i stypendiów dla twórców oraz uczniów i studentów z niezamożnych rodzin.
 9. Organizowanie i sponsorowanie imprez kulturalnych oraz artystycznych.
 10. Organizowanie i sponsorowanie konkursów i wydarzeń z różnych dziedzin kultury i sztuki.
 11. Organizowanie i sponsorowanie wyjazdów na imprezy kulturalne oraz artystyczne.
 12. Pozyskiwanie środków finansowych na rozwój kultury i sztuki oraz dla uzdolnionych twórców.
 13. Sponsorowanie budowy lub konserwacji miejsc pamięci, w szczególności pomników i tablic pamiątkowych, konserwacji zabytków.
 14. Wspieranie i promocja twórców i ich twórczości, w szczególności poprzez sponsorowanie wystaw, spektakli, przedstawień, koncertów, wydawania płyt oraz fundowanie nagród lub stypendiów.
 15. Organizowanie i sponsorowanie wydarzeń i akcji promocyjnych mających na celu upamiętnianie rocznic ważnych wydarzeń historycznych, pobudzenie świadomości obywatelskiej i patriotyzmu oraz propagowanie wartości chrześcijańskich oraz wydawanie i sponsorowanie publikacji temu poświęconych.
 16. Upowszechnianie wiedzy o celach Fundacji w kraju i za granicą przy wykorzystaniu wszelkich dostępnych mediów.
 17. Inspirowanie, wspieranie i patronowanie wszelkich przedsięwzięć realizujących cele wspólne z celami Fundacji.
 18. Podejmowanie innych działań zmierzających do realizacji celów statutowych Fundacji.